« 11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βουνού » ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Γαλακτοκομείο Ροδόπη

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ « 11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βουνού ».

 

H εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.” (έδρα 5ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης, Τρίκαλα, Τηλέφωνο: +30 24310 61222), εφεξής η «Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βουνού» (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»). Η εταιρεία “DIFFERENTIATE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 24 ) παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου προς την Διοργανώτρια. Η Προωθητική Ενέργεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

1. Αποδοχή όρων και Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτής, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατωτέρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GalaktokomeioRodopi . Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Προωθητικής Ενέργειας, η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.” ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το νόμο, δεσμεύεται από το περιεχόμενο της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GalaktokomeioRodopi. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι κάθε συμμετέχων διάβασε και κατανόησε την εν λόγω Δήλωση Προστασίας προκειμένου να λάβει μέρος στην ενέργεια. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής και την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια.

 

2. Στην Προωθητική Ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της εταιρείας DIFFERENTIATE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, οι σύζυγοι, και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (β’) βαθμού. Επιπλέον, για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογαριασμού χρήστη στο Facebook. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Facebook, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Facebook σε σχέση με αυτήν την Προωθητική Ενέργεια.

 

3. Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook https://www.facebook.com/GalaktokomeioRodopi από την Κυριακή 11-12-2022 ώρα 11:00 έως και το Σάββατο 24-12-2022, ώρα 23:59. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GalaktokomeioRodopi. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχει στη διάθεσή της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Προωθητικής Ενέργειας, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 

4. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

 

5. Τρόπος Συμμετοχής.
Κάθε δικαιούμενος συμμετοχής πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GalaktokomeioRodopi στην οποία θα υπάρχει αναρτημένη η δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού, και να κάνει like στην ανάρτηση «11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βουνού». Με τον τρόπο αυτό, αποκτά αυτομάτως το δικαίωμα να λάβει μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσει ένα από τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας.

 

6. Το Δώρο.
Δέκα (10) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν ο καθένας από ένα (1) πακέτο με προϊόντα ΡΟΔΟΠΗ. Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των πακέτων των Δώρων. Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωση με μετρητά.

 

7. Ανάδειξη των νικητών.
Οι νικητές που θα κερδίσουν τα δώρα θα αναδειχθούν με κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει ο Τεχνικός Σύμβουλος και το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρείας DIFFERENTIATE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ το Σάββατο 24/12/2022 και ώρα 14:00. Θα κληρωθούν συνολικά δέκα (10) τυχεροί Νικητές καθώς και δέκα (10) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

 

8. Ενημέρωση των Νικητών.
Οι Νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GalaktokomeioRodopi με το όνομα που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή. Στη συνέχεια, κάθε νικητής θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών να στείλει μέσω προσωπικού μηνύματος στη FΒ page της Διοργανώτριας τα στοιχεία επικοινωνίας (ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ) ώστε να ενημερωθεί μέσα στις επόμενες δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη του μηνύματος σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παραλαβή του δώρου. Εφόσον κάποιος από τους Νικητές δεν επικοινωνήσει με τον ανωτέρω τρόπο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, αυτός χάνει το δικαίωμα στο δώρο και υπεισέρχεται στη θέση του ο πρώτος στη σειρά επιλαχών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του. Οι ενέργειες ειδοποίησης & επικοινωνίας αποδεικνύονται πλήρως από τη γραπτή καταγραφή του σχετικά επιφορτισμένου εκπροσώπου της Διοργανώτριας και η απόφασή του στο ζήτημα αυτό θα είναι οριστική. Οι αποστολές των Δώρων γίνονται είτε απευθείας από το δίκτυο της Διοργανώτριας είτε σε συνεργασία με αξιόπιστη εταιρεία ταχυμεταφορών και ο χρόνος παράδοσης ποικίλει αναλόγως με την τοποθεσία. Στην Αθήνα και την υπόλοιπη Αττική, οι αποστολές γίνονται κατά προσέγγιση εντός 10-15 εργάσιμων ημερών. Σε όλη την νησιωτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο ο χρόνος παράδοσης των αποστολών είναι κατά προσέγγιση 15 εργάσιμες ημέρες. Στην υπόλοιπη χερσαία Ελλάδα ο χρόνος παράδοσης των αποστολών είναι κατά προσέγγιση 20 εργάσιμες ημέρες. Στις δυσπρόσιτες περιοχές απαιτείται μια (1) ή και δύο (2) εργάσιμες ημέρες επιπλέον, για την παράδοση. Ως δυσπρόσιτη περιοχή νοείται η περιοχή εκτός δικτύου διανομής της Διοργανώτριας ή όπου δεν υπάρχει κατάστημα της συνεργαζόμενης εταιρείας courier. Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και αφορά αποκλειστικά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από το εκάστοτε σημείο, ενώ μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες.

 

9. Αποκλεισμός συμμετεχόντων.
Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται όσοι: α) δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, β) δεν έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, γ) δηλώσουν οποιοδήποτε ψευδές στοιχείο και δ) χρησιμοποιήσουν αθέμιτα μέσα ή στοιχεία τρίτων για τη συμμετοχή τους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, ψεύτικα FB profiles από τον ίδιο χρήστη κλπ. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού, για τους παραπάνω λόγους, οποιουδήποτε συμμετέχοντος και σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας, ακόμα και κατά την παράδοση των δώρων. Οι συμμετέχοντες θα ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

 

10. Περιορισμός Ευθύνης.

 

10.1. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η DIFFERENTIATE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙA της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της Προωθητικής Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της προωθητικής ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 

10.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Προωθητική Ενέργεια είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.

 

10.3. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην κατάσταση που βρίσκεται και η Διοργανώτρια, οι διευθυντές, υπάλληλοι και προστηθέντες αυτής δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.

 

10.4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων.

 

10.5. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία σχέση έχει με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Facebook, ότι η προωθητική ενέργεια δεν επιχορηγείται από το Facebook, ούτε υποστηρίζεται ή διεξάγεται από αυτό, ούτε συνδέεται μαζί του. Σε κάθε περίπτωση, παραιτούνται από κάθε τυχόν αξίωση ή απαίτηση κατά του Facebook που απορρέει από τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια.

 

11. Δημοσιότητα όρων.
Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GalaktokomeioRodopi. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια μέσω προσωπικού μηνύματος στην εν λόγω ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

 

12. Τροποποίηση όρων.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GalaktokomeioRodopi και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Προωθητική Ενέργεια για σπουδαίο λόγο.

 

13. Προσωπικά Δεδομένα.
Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.
Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. ΄ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ημερομηνία Ισχύος: 9 Δεκεμβρίου 2020 Αυτή η Δήλωση περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα (5ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης, τηλέφωνο επικοινωνίας 24310-61222, e-mail: [email protected]), εφεξής «ΡΟΔΟΠΗ» ή «εμείς», συλλέγει και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί σε σχέση με την ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βουνού!”. Αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην Προωθητική Ενέργεια.

 

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα;
Κάθε προσωπικό δεδομένο που μας παρέχετε κατά τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό το επεξεργάζεται η ΡΟΔΟΠΗ. Κάθε προσωπικό δεδομένο που παρέχετε ξεχωριστά στη Facebook, μπορεί να το επεξεργάζεται η Facebook σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε.
Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα ως αποτέλεσμα ή για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στην Προωθητική Ενέργεια και της απονομής των Δώρων της Προωθητικής Ενέργειας. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε περιλαμβάνουν:
– Στοιχεία επαφής και επικοινωνίας μαζί σας όπως όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση
– Λεπτομέρειες σχετικά με κάθε συμπληρωματική ερώτηση ή απορία που μπορεί να έχετε σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την υποβάλετε αποστέλλοντας στη FΒ page της Ροδόπης, μέσω προσωπικού μηνύματος.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προκειμένου:
– Να διεξάγουμε την Προωθητική Ενέργεια και να εφαρμόσουμε τους Όρους αυτής
– Να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είστε νικητής και να παραλάβετε/παραδώσουμε το Δώρο
– Να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια
– Να αναλύουμε την απόδοση της Προωθητικής Ενέργειας
– Να εντοπίζουμε και να διερευνούμε περιπτώσεις απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων και πιθανών παραβιάσεων ή καταστρατήγηση των Όρων της Προωθητικής Ενέργειας – Να ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και
– Να τηρούμε κάθε νόμιμη υποχρέωση την οποία έχουμε, όπως για παράδειγμα, να απαντάμε σε ερωτήματα δημοσίων και διοικητικών αρχών συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, αστυνομικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες ενδεχομένως έχουν εκ του νόμου δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Διασφαλίζουμε ότι για τη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων υπάρχει πάντοτε νόμιμη βάση κατά το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνοπτικά, στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις:
– Την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης με εσάς, που δημιουργείται μέσω της συμμετοχής σας στην Προωθητική Ενέργεια.
– Το εύλογο συμφέρον μας όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια συγκεντρωτική και ανωνυμοποιημένη βάση με σκοπό την ανάλυση της απόδοσης της Προωθητικής Ενέργειας.
– Συμμόρφωση με κάποια νόμιμη υποχρέωσή μας, όπως για παράδειγμα, να απαντάμε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές οι οποίες έχουν εκ του νόμου δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα να διατηρούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νόμιμη υποχρέωσή μας να προβούμε σε τέτοια διατήρηση.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Εκτός από τις κατωτέρω ρητά αναφερόμενες περιπτώσεις τρίτων ή εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

 

Συνεργάτες μας:
Η ΡΟΔΟΠΗ θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της διαφημιστικής εταιρείας «DIFFERENTIATE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » και εταιρείας ταχυμεταφορών. Θα εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι Συνεργάτες θα αναλάβουν συμβατικές δεσμεύσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που θα μοιραστούμε μαζί τους σύμφωνα με τις οδηγίες μας, αυτήν την Δήλωση και όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Άλλες Κοινοποιήσεις:
Αν ζητηθεί νομίμως, μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε αστυνομικές αρχές και/ ή τρίτους σε σχέση με ερωτήματα παροχής πληροφοριών προς διερεύνηση εγκλημάτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας και της παράδοσης των Δώρων. Ο χρόνος διατήρησης δεδομένων για τους συγκεκριμένους σκοπούς είναι μέχρι 24-12-2022.

 

Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα:
– Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία έχουμε αποθηκευμένα και
– Αν είναι αναγκαίο, να ζητήσετε την τροποποίηση ή την διαγραφή τους.
Παρακαλούμε όπως σε μια τέτοια περίπτωση επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας στη FΒ page της Ροδόπης, μέσω προσωπικού μηνύματος και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αν δεν παρέχετε προσωπικά δεδομένα όταν σας ζητείται, ενδέχεται να μην μπορείτε να συμμετέχετε στην Προωθητική Ενέργεια. Παρακαλούμε επίσης λάβετε υπόψη ότι μπορεί να μην είναι δυνατό να διαγραφούν, για τεχνικούς ή άλλους λόγους, όλα τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση που ζητηθεί από την ΡΟΔΟΠΗ να διατηρήσει τα δεδομένα σας για νομικούς σκοπούς.

 

Έχετε επίσης το δικαίωμα:
– Να περιορίσετε την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων και
– Να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι ενδέχεται να σας παραπέμψουμε στη Facebook σε περίπτωση που το αίτημά σας σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων και/ ή τον τρόπο με τον οποίο σας επηρεάζουν, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η ΡΟΔΟΠΗ θα λάβει εύλογα και ενδεδειγμένα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από την απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

 

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ.

 

Αλλαγές στην Δήλωση
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τροποποιούμε την Δήλωση για να την προσαρμόσουμε σε αλλαγές στις υπηρεσίες μας και στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν αυτή η Δήλωση τροποποιηθεί, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε οποιαδήποτε επιπρόσθετη συγκατάθεση εκ μέρους σας, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται από το χρόνο κοινοποίησής τους σε εσάς.

 

Επικοινωνία μαζί μας και ερωτήσεις
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή οποιοδήποτε δεδομένο το οποίο έχει συλλεγεί βάσει αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας στη FΒ page της Ροδόπης, μέσω προσωπικού μηνύματος ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλ. 210- 6475600, e-mail: www.dpa.gr.

 

Δίκαιο και δικαιοδοσία
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών θα είναι κατ’ αποκλειστικότητα αρμόδια να κρίνουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει αναφορικά με την ερμηνεία, την ισχύ και την εκτέλεση αυτής.